ПРОГРАМА: „УЛТРАЗВУКОВ СКРИНИНГ ЗА ХРОМОЗОМНИ АНОМАЛИИ В ПЪРВИ ТРИМЕСТЪР  НУХАЛНА ТРАНСЛУЦЕНЦИЯ“, за 63 бременни в11-13г.с+6-ти ден.

Цел: Според Конвенцията на ООН за правата на детето, всяко дете следва „да се ползва от най-високия достижим стандарт на здраве”. За да се осъществят тези препоръки е необходимо отговорното участие на различни обществени сектори. В този смисъл са и препоръките на ЕС, изразени в изготвената през 2005 г. Европейска стратегия „Здраве и развитие на децата и подрастващите”. Настоящата политика е синхронизирана с Европейската стратегия за детско здраве и интегрира седемте приоритетни направления за действие в условията на Европа, едно от които е здраве на майката и новороденото.

Детската смъртност в България е почти 2 пъти по-висока, отколкото в ЕС (4.0‰). Този показател е индикатор за качеството на медицинската помощ, но върху него влияят и жизнения стандарт и здравната култура на населението. Анализът на смъртността при децата до 1-годишна възраст по причини показва, че втората най-честа причина за смъртност са вродените малформации и хромозомни аберации.

Здравното обслужване на бременните жени, майките до 45-я ден след раждането и децата до 18 год. са регламентирани с нормативните актове на Министъра на здравеопазването по чл. 45 от ЗЗО – Наредба №39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията и Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Посочените наредби не включват изпълнение на допълнителни специализирани изследвания по време на бременността, като скрининг за хромозомни аномалии и фeтална морфология, което налага нуждата от информираност, достъпност и самофинансиране.

Въпреки посочените срокове на бременността в Наредба № 39, в които следва да се извършват ехографски прегледи с различна компетентност, биохимичен скрининг и последващи от него действия, реално няма действащ системен алгоритъм за насочване на пациентките на място в което има обучени специалисти за високоспециализирана ехография на плода/при съмнение за аномалии и при патологично протичаща бременност, както и оборудвани с апарати за по-високи диагностични цели.

Защо се прави: Да се идентифицират бременности с повишен риск от раждане на дете с хромозомна аномалия или вроден структурен дефект при 63 бременни жени в първи триместър.

Резултати:

1.      Повишаване нивото на информираност на бременните за необходимостта от провеждане на допълнителни прегледи с цел качествено проследяване на бременността

2.      Осигуряване на достъпни, ефективни и квалифицирани здравни услуги по време на бременността

3.      Подобряване на майчиното и детско здраве

4.      Промоция на здраве, превенция и профилактика на болестите;

5.      Подготовка за родителство и подкрепа за добро родителство;

Рискове: Няма рискове свързани с провеждане на изследването.

Вид изследване: Трансабдоминална ехография.

Брой лица, които ще бъдат  включени в скрининга: 63 бременни жени в 11 – 13 г.с. и 6-ти ден.

Място на провеждане:СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов-Варна” ЕООД

ПРОФ. Д-Р ЕМИЛ КОВАЧЕВ, Д.М.Н. – 0879599904

Д-Р СИМОНА АНЖЕЛ, Д.М. - 0879599904

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги