Търсим да назначи Управител на Амбулатория

 • 1.1.Да притежават образователно - квалификационна степен “магистър” по медицина, придобита основна специалност по “Акушерство и гинекология”;
 • 1.2.Да притежават квалификация по „Здравен мениджмънт”;
 • 1.3.Да имат най-малко 5 години трудов стаж като лекар;
 • 1.4. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
 • 2. Необходими документи:
 • 2.1.Молба за кандидатстване за позицията;
 • 2.2.Дипломи за образователно - квалификационна степен - оригинал или нотариално- заверено копие;
 • 2.3.Нотариално заверено копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж;
 • 2.4.Медицинско свидетелство;
 • 2.5.Свидетелство за съдимост;
 • 2.6.Автобиография /CV/.
За справки тел. 052/61 37 89. Документи за кандидатстване се приемат в сградата на "СБАГАЛ Проф. д-р Димитър Стаматов - Варна" ЕООД, на адрес: 9000, гр. Варна, бул. Цар Освободител 150, ет. 1-ви, служител Човешки ресурси – Н. Балчева,

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги