СБАГАЛ – Варна ЕООД се включи в Националната кампания за ранна диагностика

При желание от Ваша страна може да си изберете лекар или екип, който да Ви лекува или да води раждането Ви. За избор на лекар или екип в болницата съществува утвърден от Управителят ценоразпис на медицинските услуги.

  • При постъпване за лечение на гинекологично заболяване или раждане в лечебното заведение ще Ви приемат в Приемно-консултативните кабинети, които работят денонощно. Ако случаят е спешен, приемът е незабавен за лечение или раждане. Пациентите, чието лечение и операция могат да се отложат се включват в ”Листа на чакащите”, като научават предварително кога ще бъдат приети за лечение.
  • Приемането за лечение и раждане става след първоначален гинекологичен преглед и снемане на анамнестични данни. Приемащият лекар ще Ви информира за вашата диагноза, лечение, както и отделението в което ще бъдете лекувани.

В Приемните кабинети се попълва задължителната медицинска документация. Задължение на пациентите е да предоставят лична карта. Болницата предоставя гардероб за съхранение на лични принадлежности и дрехи, както и условия за частична или пълна санитарна обработка. До отделението всеки пациент се придружава от санитар. В отделението Ви настаняват в болнична стая с подходящи санитарно-хигиенни условия. Задължително Ви се предоставя Правилник за вътрешният ред, устройството и дейността на отделението в което се лекувате.

  • Лекуващият лекар се запознава със състоянието Ви. Назначават се прегледи, ако е необходимо консулти с други специалисти, изследвания, извършват се манипулации.
Вие получавате пълна информация за състоянието си, диагнозата, плана за лечение и вида на оперативната интервенция, ако се налага. За да се пристъпи към каквото и да е лечение се изисква вашето „Информирано съгласие за предстоящо лечение”. В него, Вие може да изразите волята си за предоставяне на информация за вашето заболяване и лечение на други лица, като посочите кои са те, може да откажете или да прекратите вече започнало лечение, след като писмено сте информиран за рисковете.
  • Когато пациентът е непълнолетен или поставен под запрещение се изисква и съгласието на неговият родител или попечител.
  • Когато пациентът е малолетен информираното съгласие се изразява от негов родител или настойник.
  • При лица с психични разстройства, информираното съгласие се изразява по определен със Закона за здравето ред.
  • Медицинска помощ против волята на пациента може да бъде оказвана, само в случаите, определени със закон.
  • Служителите на лечебното заведение уважават, Вашите религиозни и етнически убеждения.

„СБАГАЛ – Варна” ЕООД е база за обучение и изрично се изисква, Вашето писмено съгласие за присъствие и/или участие на студенти в диагностично-лечебния процес. ИЗПИСВАНЕТО на пациентите става след приключило лечение и трайно подобрение на състоянието му. Пациента не може да бъде изписан по желание, ако лечението му не е приключило и има опасност за живота му.

Уважаеми пациенти, на видни места в лечебното заведение са поставени анонимни кутии за сигнали, оплаквания, жалби, похвали, за всичко което Ви е вълнувало при престоя и лечението Ви в СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов – Варна” ЕООД. Вашето становище за качеството на проведеното Ви лечение, удовлетвореността от него, мнения и предложения може да изразите още на e-mail: agvarna@agvarna.com, или при лична среща с ръководството на болницата: ПАРАКЛИС: В лечебното заведение има Параклис отворен за посещение по всяко време на денонощието. Всеки желаещ може да го посети. В Параклисът се извършват кръщения на новородени и други православни ритуали.

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги